REGULAMIN SERWISU BOGATYSTUDENT.PL

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem BogatyStudent.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz warunki sprzedaży dostępnych w nim kursów edukacyjnych.

Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: złożenie zamówienia), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.

Administratorem Serwisu jest —- (zwana dalej Administratorem).

Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików 'cookies’ – w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików 'cookies’. Technologia plików 'cookies’ polega na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych (komputery) osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
b) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
c) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ( U. 2014 poz. 827),

II. PRZEDMIOT SERWISU

Przedmiotem Serwisu jest publikacja treści o tematyce biznesowej i edukacyjnej, dystrybucja ebooków, kursów video oraz audio. Dostęp do ebooków, kursów video oraz audio jest dostarczany do użytkownika dzięki poczcie elektronicznej, w formie plików PDF, mp3, lub linków do pobrania materiałów na dysk. Dostęp do kursów jest wysyłany do klientów w momencie zaksięgowania płatności.

Pod pojęciem ,,ebook” należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. książka).

Dostępne za pośrednictwem Serwisu kursy i ebooki zapisane są w formacie mp4, mp3 oraz PDF.

III. KORZYSTANIE Z SERWISU

A. Zasady Składania i Realizacji Zamówień

Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą nabywać oferowany kurs (Transakcja).

Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy ofercie kursu i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.

Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu lub w korespondencji.

Każde zamówienie weryfikowane jest poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia płatności oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.

Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny.

Podstawowym sposobem dostawy zamówionego kursu jest pobranie przez Użytkownika kolejnych nagrań video i audio z lekcjami kursu drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera przy pomocy którego następowało będzie pobieranie.

Zamawiający nie ma prawa udostępniać hiperłącza do zakupionego ebooka innym osobom, a w przypadku prawidłowego pobrania lub udostępnienia innymi sposobami plików video, mp3 i ebooka, uważa się zamówienie za zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy ebook, nagranie zostało prawidłowo pobrane, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Serwisu, że transmisja pliku zrealizowana została pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez link udostępniony zamawiającemu.

B. PRAWA DO ZAKUPIONYCH LEKCJI KURSU – Ebooków, nagrań video i mp3

Nabywca nagrań mp4, mp3 lub ebooka może użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu, bez możliwości powielania plików, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania nagrań video, mp3, ebooka (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie nagrań lub ebooka, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z Administratorem tylko w formie pisemnej, o ile odmienne warunki nie zostaną przewidziane dla danego konkretnego nagrania lub ebooka.

Administrator zezwala na sporządzenie jednej kopii zapasowej nagrań video i mp3 oraz ebooka na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej, celem zabezpieczenia przed utratą oryginału, gdyż nie jest możliwym otrzymanie następnej kopii ebooka, nagrań video i mp3. W przypadku jego utraty, poza możliwością ponownego jego zakupienia, o ile jeszcze będzie w ofercie Serwisu.

Każdy nabywający nagrania video, mp3 lub ebooka zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy nagrań video, mp3, ebooka, z tytułu łamania praw do danego egzemplarza kursu video, audio i ebooka.

Wszelkie nagrania video, mp3, ebooki udostępniane na łamach Serwisu – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

IV. REKLAMACJE I ZWROTY

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Administratora:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@bogatystudent.pl
b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
e) W przypadku niektórych produktów, każdemu Użytkownikowi nabywającemu kurs video lub audio za pośrednictwem Serwisu, przysługuje gwarancja satysfakcji. Takie prawo zwrotu zainwestowanej kwoty, będzie wówczas zaznaczone w ofercie kursu. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie).
f) Zwrot nagrań mp3, ebooków odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Administratora, w której Użytkownik oświadczy, iż ma zamiar skorzystać z gwarancji satysfakcji, podając swoje dane (imię, nazwisko i e-mail), nazwę kursu oraz datę i cenę zakupu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia, koniecznym jest wysłanie emaila ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.
g) W ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości email o chęci zwrotu, Administrator odpowie Użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w kwestii danego zwrotu, przesyłając w załączeniu wzór formularza zwrotu, który musi być wypełniony i podpisany przez nabywającego zwracany produkt Użytkownika oraz odesłany listem poleconym (pocztą tradycyjną) na adres Administratora:

BOGATY STUDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. CEGIELNIANA 4A/10,
30-404 KRAKÓW

h) Prawidłowo wypełniony i dostarczony do Administratora formularz oświadczenia o zwrocie, stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty ceny za zwracany kurs, co zostanie wykonane przez Administratora w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o zwrocie, wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy.
i) Klient będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
j) Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu.
k) Usługodawca dokonuje zwrotu płatności poniesionych niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy
l) Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności. Jeśli jest to niemożliwe, zwrot płatności następuje poprzez przelew bankowy.
m) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących umów:

o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem BogatyStudent.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Administratora. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony BogatyStudent.pl bez zgody Administratora.

Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony BogatyStudent.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Administratorowi i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Administrator nie odpowiada w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów nie pochodzących od Administratora lub przez niego autoryzowanych.

Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do informacji publikowanych na łamach Serwis i treści zawartych w kursach video, nagraniach mp3, ebookach, o ile nie pochodzą one od Administratora lub innych osób działających w jego imieniu.

Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.

Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu, albo działają na szkodę Administratora lub osób trzecich.

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem.

Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.

W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.