Formy prawne - podział spółek
5/5 - (2 votes)

Wiele osób pisze do nas prywatnie albo na grupie pytając o formy prowadzenia działalności. Inkubator, jednoosobowa działalność gospodarcza, czy spółka z o.o. – co jest lepsze?

Odpowiedź – to zależy. W różnych wypadkach sprawdza się co innego.

Aby rozjaśnić trochę temat, postanowiłem opisać pokrótce najpopularniejsze formy prowadzenia działalności w Polsce. Przy każdej formie podaję czym się charakteryzuje oraz jej najważniejsze wady i zalety. Mam nadzieję, że poniższy artykuł usystematyzuje Ci trochę ten temat. Gdybyś zapomniał np. czym różni się spółka komandytowa od komandytowo-akcyjnej – zawsze możesz tutaj wrócić i przypomnieć sobie co trzeba. Zapraszam serdecznie 😉

Inkubator Przedsiębiorczości (na przykładzie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości)

AIP użycza Ci swoją osobowość prawną, w ramach której prowadzisz własny biznes. Dzięki temu nie musisz rejestrować działalności gospodarczej czy spółki z o.o. Różnica jest taka, że przy podpisywaniu umów i wystawianiu faktur wykorzystujesz dane AIP (NIP, REGON, KRS).

Zarobione pieniądze trafiają na Twoje subkonto w AIP. Środki te stanowią budżet Twojej firmy i możesz wypłacić je na umowę zlecenie lub o dzieło.  W AIP nie musisz płacić obowiązkowych składek na ZUS.

Czas założenia: 1 dzień

Koszt miesięczny: 300zł netto

Zalety:

 • Prosty i szybki proces założenia,
 • Brak miesięcznych składek ZUS,
 • Minimalizacja ryzyka,
 • Adres korespondencyjny,
 • Obieg dokumentów online (księgowość, kadry, prawo),
 • Możliwość korzystania z miejsca do pracy i szkoleń organizowanych przez AIP,
 • Zniżki u Partnerów AIP,

Wady:

 • Osobiście nie można sobie podpisać umowy z klientem w każdej chwili. Musisz mieć podpis ludzi z AIP,
 • Nie każdy typ działalności możesz prowadzić poprzez AIP (np. działalność koncesjonowana),
 • Konieczność odprowadzania podatku VAT,
 • Zapomnij o możliwości rozliczania kosztów użytkowania samochodu i zużycia paliwa,
 • Działy prawne AIP nie pozwolą na podpisanie niektórych umów z kontrahentami (np. jeśli grożą Ci wysokie kary umowne),

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Najbardziej powszechna forma prowadzenia biznesu w Polsce. Według statystyki CEIDG jest około 2 mln aktywnych osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Osoba uzyskuje status przedsiębiorcy jednoosobowego poprzez wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG). Rejestracja jest prosta – wniosek można złożyć osobiście w urzędzie gminy, albo wysłać elektronicznie. Niestety ma także swoje wady – najczęściej wymienia się tutaj obowiązkowe składki na ZUS i odpowiedzialność całym swoim majątkiem osobistym za zobowiązania.

Zalety:

 • Rejestracja działalności gospodarczej jest bezpłatna,
 • Szybka rejestracja i likwidacja działalności,
 • Najprostsza forma prowadzenia biznesu,
 • Możesz skorzystać przez pierwsze dwa lata z tzw. małego ZUSu,
 • Brak minimalnego kapitału zakładowego,
 • Prosta księgowość i niskie koszty jej prowadzenia.

Wady:

 • Odpowiadasz całym swoim majątkiem osobistym i majątkiem rodziny (jeśli nie ma rozdzielności małżeńskiej),
 • Nie podlega dziedziczeniu,
 • Mniejsza anonimowość właściciela – wystawiając oficjalne dokumenty, faktury czy paragony musisz umieścić oficjalną nazwę z Twoim nazwiskiem,
 • Musisz płacić składki na ZUS.

Spółka cywilna – spółka, nie spółka

W powszechnym przekonaniu, spółka cywilna to tania i łatwa w założeniu spółka. Na tym jej zalety się kończą. W rzeczywistości to najgorsza spółka, jeśli myślisz o długoterminowym biznesie.

Spółka cywilna ma poważne wady. Zakładając spółkę cywilną w rzeczywistości nie tworzymy nowego podmiotu, tak jak w przypadku spółek handlowych rejestrowanych w KRS. Spółka cywilna jest umową regulowaną przez Kodeks Cywilny i nie stanowi samodzielnego podmiotu prawa. Za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej. Dlatego każda z osób fizycznych, która chce prowadzić działalność w ramach spółki cywilnej, musi mieć wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Sama spółka cywilna nie podlega rejestracji w CEIDG ani w KRS. Nabywane prawa i zaciągane zobowiązania trafiają do wspólnego majątku wspólników. Sama spółka jest tylko umową, jaką między sobą zawarli. Nie chroni i nie oddziela majątku spółki od majątku wspólników. Ponadto, pojawiają się problemy, gdy chcemy wyjść z takiej spółki. Nie można po prostu sprzedać udziałów.

Zalety:

 • niski koszt założenia,
 • krótki czas założenia spółki,
 • możliwość wyboru formy opodatkowania,
 • możliwość korzystania z uproszczonej księgowości.

Wady :

 • Wspólnicy odpowiadają solidarnie zarówno majątkiem wspólnym, jak i majątkiem indywidualnym.  W praktyce odpowiadasz całym swoim majątkiem za zobowiązania Twojego wspólnika i co gorsza jego żony lub męża (jeżeli nie mają rozdzielności majątkowej),
 • Skład spółki jest stały – nie można sprzedać swoich udziałów w spółce cywilnej,
 • Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, a więc także i własnego mienia,
 • Sama spółka cywilna nie może mieć firmy (nazwy),
 • Śmierć jednego ze wspólników powoduje likwidację jego firmy i spółki cywilnej,
 • Obowiązkowy ZUS.

Jeśli ktoś myśli o spółkach – moim zdaniem to najgorsza opcja.

Podział spółek - Spółki handlowe, kapitałowe i osobowe

 

SPÓŁKI HANDLOWE

Spółki osobowe

Spółka jawna

Popularność: 14,16 % (ok. 40 100)*

Rodzaj podmiotowości prawnej: Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (tzw. ułomna osoba prawna)

Minimalna wysokość kapitału zakładowego : nie dotyczy

Forma aktu założycielskiego: umowa pisemna

Określenie wspólników: wspólnicy

Minimalna liczba wspólników: 2

Dopuszczalnym wkładem wspólnika jest świadczenie pracy na rzecz spółki: Tak

Osoby reprezentujące spółkę: Wspólnicy

Charakterystyka:

Spółka jawna jest osobową spółką handlową i praktycznie stanowi odpowiednik spółki cywilnej. Różnica jest taka, że spółka jawna jest odrębnym podmiotem prawa, ma własną firmę i zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że spółka jawna może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. Rejestracja w KRS dla spółki jawnej, będącej spółką handlową, jest obowiązkowa. Dodatkowo, każdy ze wspólników podlega rejestracji w CEIDG i musi opłacać składki ZUS (tak jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

W spółce jawnej każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką (wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna).

Zalety:

 • Duża swoboda kształtowania postanowień umowy spółki
 • Brak minimalnej wysokości kapitału zakładowego
 • Brak konieczności prowadzenia pełnej księgowości
 • Posiada podmiotowość prawną (może zaciągać kredyty, zobowiązania)
 • Umowa nie wymaga formy aktu notarialnego
 • Większa wiarygodność w oczach kontrahentów
 • Niskie koszty założenia spółki (wpis do KRS)
 • Brak podatku CIT – opodatkowanie podatkiem dochodowym tylko na poziome wspólników.

Wady:

 • Odpowiedzialność wspólników całym swoim majątkiem osobistym
 • Każdy wspólnik spółki jawnej, będący osobą fizyczną, jest płatnikiem składek ZUS
 • Brak skorzystania z tzw. „małego ZUS-u”
 • Brak możliwości sprzedaży udziałów/akcji – konflikt pomiędzy wspólnikami zazwyczaj kończy się likwidacją.

Spółka partnerska

Popularność: 0,71 % (ok. 2000)*

Rodzaj podmiotowości prawnej: Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (tzw. ułomna osoba prawna)

Minimalna wysokość kapitału zakładowego : nie dotyczy

Forma aktu założycielskiego: umowa pisemna

Określenie wspólników: partnerzy

Minimalna liczba wspólników: 2

Dopuszczalna działalność prowadzona przez spółkę: gospodarcza, polegająca na wykonywaniu zawodów określonych w art. 88 KSH:

„Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.

Dopuszczalnym wkładem wspólnika jest świadczenie pracy na rzecz spółki: Tak

Osoby reprezentujące spółkę: Partnerzy lub członkowie zarządu

Charakterystyka:

Spółka partnerska to spółka osobowa, utworzona przez wspólników w celu wykonywania wolnego zawodu. Firma tej spółki powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie, że chodzi o spółkę partnerską  oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Spółka powstaje w momencie wpisu do KRS. Niezbędne jest przestawienie w trakcie rejestracji dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu. Do niedawna umowę spółki partnerskiej było trzeba zawrzeć w formie aktu notarialnego.

Zalety:

 • Odpowiedzialność partnerów za zobowiązania spółki jest ograniczona,
 • Nie ma określonego wymogu kapitałowego,
 • Prowadzenie spraw spółki może zostać przekazane zarządowi,
 • Możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości,
 • Możliwość korzystania z prostszych, zryczałtowanych form opodatkowania,
 • Nazwa spółki partnerskiej w myśl prawa to firma, która podlega ochronie.

Wady:

 • Obowiązek wykonywania wolnego zawodu przez wspólników,
 • Brak osobowości prawnej,
 • Możliwość założenia wyłącznie przez osoby fizyczne.

Spółka komandytowa

Popularność: 3,53 % (ok. 10 000)*

Rodzaj podmiotowości prawnej: Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (tzw. ułomna osoba prawna)

Minimalna wysokość kapitału zakładowego : nie dotyczy

Forma aktu założycielskiego: akt notarialny

Określenie wspólników: komplementariusz (-e)  i komandytariusz (-e)

Minimalna liczba wspólników:  1 komplementariusz  i 1 komandytariusz

Osoby reprezentujące spółkę: Komplementariusze

Charakterystyka:

W spółce komandytowej co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Jest to dobre rozwiązanie, gdy jeden ze wspólników ma pomysł, a drugi chce zainwestować kapitał w dane przedsięwzięcie bez obawy o majątek osobisty. Wtedy osoba z pomysłem przyjmuje pełną odpowiedzialność wobec wierzycieli, prowadząc i reprezentując spółkę.

Zalety:

 • Ograniczona odpowiedzialność komandytariusza – za zobowiązania spółki odpowiada solidarnie i subsydiarnie jedynie do wysokości sumy komandytowej,
 • Brak wymagań odnośnie wysokości sumy komandytowej,
 • Wspólnikami spółki komandytowej mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne (np. sp z o.o.),
 • W przypadku śmierci jednego ze wspólników spółka komandytowa może kontynuować działalność,
 • Brak podatku CIT – opodatkowanie podatkiem dochodowym tylko na poziome wspólników,
 • Możliwość stosowania uproszczonej księgowości.

Wady:

 • Umowa spółki i każda zmiana umowy powinna mieć formę aktu notarialnego,
 • Wspólnicy spółki komandytowej (będące osobami fizycznymi) są obowiązani do opłacania składek na ZUS w pełnej wysokości.

Spółka komandytowo-akcyjna

Popularność: 0,71 % (ok. 2000)*

Rodzaj podmiotowości prawnej: Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (tzw. ułomna osoba prawna)

Forma aktu założycielskiego: akt notarialny

Minimalna wysokość kapitału zakładowego : 50 000 zł

Określenie wspólników: komplementariusz (-e)  i akcjonariusz (-e), komplementariusz może być jednocześnie akcjonariuszem

Minimalna liczba wspólników:  1 komplementariusz  i 1 akcjonariusz

Dopuszczalnym wkładem wspólnika jest świadczenie pracy na rzecz spółki: Komplementariusz – Tak, Akcjonariusz – Nie

Osoby reprezentujące spółkę: Komplementariusze

Charakterystyka:

W spółce komandytowej co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia za zobowiązania spółki (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Główną różnicą między spółką komandytowo-akcyjną, a komandytową  jest fakt nabywania kapitału przez emitowanie akcji.

Zalety:

 • Akcjonariusz jest wyłączony z odpowiedzialności za zobowiązania spółki
 • Możliwość pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji
 • Możliwość działania na dużą skalę – finansowanie inwestycji za pomocą dużej grupy osób
 • Anonimowość akcjonariuszy w przypadku wyemitowania akcji na okaziciela.

Wady:

 • Wysoki minimalny kapitał zakładowy – 50 000 zł
 • Wyłącznie pełna księgowość
 • Konieczność sporządzenia statutu w postaci aktu notarialnego
 • Bardziej skomplikowane prowadzenie spraw spółki (podlega tym samym regulacjom co spółki akcyjne)

Spółki kapitałowe

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)

Popularność: 77,36 % (ok. 219 000)*

Rodzaj podmiotowości prawnej: osoba prawna

Minimalna wysokość kapitału zakładowego : 5 000 zł

Forma aktu założycielskiego: akt notarialny/wzorzec umowy

Możliwość założenia spółki przez internet: Tak

Określenie wspólników: wspólnicy

Minimalna liczba wspólników:  1

Dopuszczalnym wkładem wspólnika jest świadczenie pracy na rzecz spółki: Nie

Osoby reprezentujące spółkę: członkowie zarządu

Charakterystyka:

Spółka z o.o. jest najpopularniejszą spółką wybieraną w Polsce i wbrew pozorom nie jest wcale taka skomplikowana. Od kilku lat można zakładać ją przez internet, a opłaty za rejestracje zostały obniżone. Warto się jej przyjrzeć z kilku powodów.

Cechą charakterystyczną spółki z o.o. jest wyłączenie odpowiedzialności wspólników za jej zobowiązania. Poza tym, spółka z o.o. umożliwia sprzedaż udziałów, pozyskiwanie kapitału i nowych wspólników.

Spółkę reprezentuje zarząd, który jest kontrolowany przez udziałowców. Spółka nabywa osobowość prawną z chwilą zarejestrowania w KRS i wszelkie zmiany w jej funkcjonowaniu wymagają aktualizacji danych w tym rejestrze.

Istnieje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki, jeśli nie zgłoszą w odpowiednim terminie wniosku o upadłość.

Zalety:

 • Wspólnicy nie odpowiadają majątkiem osobistym za zobowiązania spółki,
 • Niskie koszty założenia ,
 • Niski minimalny kapitał zakładowy,
 • Możliwość rejestracji sp. z o.o.  przez internet,
 • Udziały w spółce z o.o. są dziedziczne,
 • Brak obowiązku płacenia składek na ZUS (nie dotyczy jednoosobowej sp. z o.o).
 • Nazwa spółki z o.o. sprawia wrażenie większego i bardziej profesjonalnego przedsiębiorstwa.

Wady:

 • Każda zmiana umowy spółki wymaga formy aktu notarialnego,
 • Podwójne opodatkowanie (na poziomie spółki i wspólników),
 • Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości,
 • Obowiązek corocznego składania sprawozdań finansowych.

Spółka akcyjna

Popularność: 3,53 % (ok. 10 000)*

Rodzaj podmiotowości prawnej: osoba prawna

Minimalna wysokość kapitału zakładowego : 100 000 zł

Forma aktu założycielskiego: akt notarialny

Określenie wspólników: akcjonariusze

Minimalna liczba wspólników:  1

Dopuszczalnym wkładem wspólnika jest świadczenie pracy na rzecz spółki: Nie

Osoby reprezentujące spółkę: członkowie zarządu

Charakterystyka:

Kapitał zakładowy jest podzielony na akcje będące papierami wartościowymi. Konstrukcja spółki akcyjnej pozwala na pozyskiwanie kapitału od wielu osób poprzez emisję i sprzedaż akcji. Wyłączona jest osobista odpowiedzialność akcjonariuszy za zobowiązania spółki. Spółka akcyjna nabywa osobowość prawną z chwilą zarejestrowania w KRS. Występuje opodatkowanie na dwóch poziomach: akcjonariusza i spółki.

Zalety:

 • Możliwość działania na dużą skalę,
 • Podmiotowość prawna,
 • Akcjonariusze nie odpowiadają swoim majątkiem osobistym,
 • Łatwość kumulacji i pozyskiwania kapitału,
 • Łatwe sprawdzenie wiarygodności spółki przez potencjalnych kontrahentów.

Wady:

 • Bardziej skomplikowany i czasochłonny proces założenia,
 • Wysoka wartość kapitału zakładowego – 100 000 zł,
 • Podwójne opodatkowanie,
 • Drobni akcjonariusze nie mają wpływu na prowadzenie spraw spółki,
 • Sformalizowanie prowadzenia spraw spółki,
 • Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości,
 • Trudniejszy proces likwidacji spółki,
 • Konieczność powołania rady nadzorczej,

Jak widzisz każda z wymienionych opcji ma wady i zalety. Każda sprawdza się dobrze na innym etapie rozwoju firmy. Inkubator sprawdzi się najlepiej przez pierwsze miesiące, żeby sprawdzić czy pomysł załapie. Później możesz założyć działalność gospodarczą lub sp. z o.o. Jak już zaczniesz zarabiać miliony, potrzeba będzie czegoś całkiem innego do rozwoju biznesu. Kiedy zechcesz pozyskać inwestorów lub wejść na giełdę, wtedy sprawdzi się spółka akcyjna.

W kolejnych artykułach poruszę już szczegółowo kwestie związane z inkubatorami, jednoosobową działalnością gospodarczą i spółką z o.o.


Wiele osób pisze do nas z pytaniem od czego zacząć, jaką firmę otworzyć i skąd wziąć pomysł.

Ponieważ my nigdy nie mieliśmy z tym problemu (mamy aż za dużo pomysłów i wszystkich nie zrealizujemy), postanowiliśmy stworzyć wielki spis zawierający 97 POMYSŁÓW NA BIZNES.

Są to pomysły, które spokojnie nadają się na pierwszą firmę i w większości nie wymagają dużych nakładów inwestycyjnych. Niektóre z nich sami mieliśmy przyjemność realizować, a część wisiała na naszych listach i czekała na realizację w przyszłości.

Być może Ty z któregoś skorzystasz? 

Odbierz BEZPŁATNIE ebook 97 Pomysłów na Biznes klikając TUTAJ.

PS: Skutkiem ubocznym tej lektury będzie pobudzenie Twojego myślenia.

Formy działalności gospodarczej

*Liczba spółek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS wg stanu na połowę 2012 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here